Download pdf Download Strategie en prestaties Download het iXBRL-rapport

Enterprise risk management & Materialiteit

Enterprise risk management

Een globale aanpak

Bekaerts benadering van Enterprise Risk Management of ERM (ondernemingsrisicobeheer) is geïntegreerd in de strategie van het bedrijf en de daaruit voortvloeiende beslissingen en activiteiten die de implementatie ervan aansturen.

Dit permanente ERM-raamwerk, onderschreven door de Raad van Bestuur van Bekaert, helpt onzekerheid te beheersen in het waardecreatiemodel van Bekaert. Het draagt ook bij aan het behalen van de financiële en niet-financiële doelstellingen van het bedrijf en het naleven van wet- en regelgeving en de Bekaert Gedragscode.

Het kader bestaat uit de identificatie, beoordeling en prioritering van de belangrijkste risico's waarmee Bekaert geconfronteerd wordt. Het omvat ook continue rapportage en controle van deze belangrijke risico's en het ontwikkelen en implementeren van risicobeperkende maatregelen.

De risico's worden gegroepeerd in zeven risicocategorieën: strategisch, mensen/organisatie, operationeel, juridisch/naleving, financieel, groep, geopolitiek/landspecifiek. De geïdentificeerde risico's worden geclassificeerd op twee assen: waarschijnlijkheid van plaatsvinden en impact of gevolg.

De risico-evolutie wordt elk kwartaal geëvalueerd.

De belangrijkste veranderingen in 2021

Blootstelling aan cyberbeveiligingsrisico’s (toename risico)

Veel operationele activiteiten van Bekaert zijn afhankelijk van IT-systemen die ontwikkeld zijn en onderhouden worden door interne en externe experten. Thuiswerk heeft het aantal eindpuntapparaten en verbindingskanalen uitgebreid. Een cyberaanval op kritieke IT-systemen kan de bedrijfscontinuïteit van Bekaert onderbreken en de winstgevendheid aantasten. Om deze risico's te beperken, organiseerde Bekaert in oktober 2021 een informatiebeveiligingsweek. 1 200 deelnemers leerden alles over cyber-smart-werkmodellen, tools en controles en slaagden voor een verplichte test aan het einde van de week. Bekaert investeert ook voortdurend in de beveiliging van haar digitale systemen en kanalen, evenals in snelle hersteloplossingen mocht het risico op een cyberaanval zich voordoen.

Rendement op investeringen (afname risico)

Bekaerts strategie richt zich op waardecreërende groei. De Groep neemt zowel organische als anorganische groei in bestaande markten en daarbuiten in beschouwing. Een mogelijke vertraging in het genereren van het beoogde rendement op investeringen kan de oplevering van deze strategische prioriteit uitstellen. Om dit risico te beperken, werd een gestructureerd kapitaaltoewijzingskader ingevoerd dat de mogelijkheden en criteria bepaalt om de organische en anorganische groeiplannen te identificeren, analyseren, goed te keuren en te integreren.

Uitbatingsvergunning (toename risico)

De strategische rol en verantwoordelijkheid van industriële bedrijven worden steeds meer gestuurd door maatschappelijke en overheidsverplichtingen om de impact van klimaatverandering te beperken. Wet- en regelgeving kan operationele uitdagingen, hogere kosten en een mogelijk ongelijke concurrentieomgeving met zich meebrengen. Wanneer niet binnen een bepaalde termijn aan de wet- en regelgeving kan worden voldaan, kan het risico van verlies van een uitbatingsvergunning optreden. Ondermaatse prestaties op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen kunnen ook reputatieschade veroorzaken en de positie van Bekaert als voorkeurspartner voor klanten en beleggers beïnvloeden. Bekaert heeft een nieuwe duurzaamheidsstrategie ontwikkeld die onze duurzaamheidsprestaties zal verbeteren. Onze milieudoelstellingen, die zijn afgestemd op het Science-Based Targets-initiatief, zijn ambitieus en zullen worden geïmplementeerd volgens een stappenplan dat door de Raad van Bestuur is goedgekeurd.

Meer details over Controle en ERM en de respectievelijke bestuursorganen zijn opgenomen in Deel II: Corporate Governance Verklaringen.

Noot: dit 2021 ERM rapport, met risico-evaluatie en -matrix, werd niet aangepast met de verhoogde risico’s van de situatie in Oekraïne na balansdatum. Deze verhoogde risico’s omvatten de potentiële impact op vraagveranderingen, onderbrekingen in de toeleveringsketen, kredietrisico’s en andere. Bekaert heeft een crisisteam aangesteld om de situatie op dagelijkse basis op te volgen, zodat de mogelijke impact op de onderneming grondig wordt ingeschat en beperkt. 

Materialiteitsmatrix

Zowel het ERM-kader als de materialiteitsanalyse worden beschouwd als strategische instrumenten om de acties te identificeren en te prioriteren die cruciaal zijn voor waardecreatie en voor het aanpakken van de uitdagingen en het beperken van de risico's.

Waar het ERM-model risico's classificeert op basis van de waarschijnlijkheid van plaatsvinden en de impact of gevolgen voor ons bedrijf, positioneert de materialiteitsmatrix de hefbomen van waardecreatie voor ons bedrijf in relatie tot het belang dat onze stakeholders eraan hechten.

Onze aanpak zorgt ervoor dat de belangrijkste risico's van de Groep gekoppeld zijn aan materialiteit.

GRI 102-47, GRI 103-1

Meer informatie over ERM is opgenomen in Deel II: Corporate Governance Verklaringen van dit rapport. 

Bekaert gebruikt het GRI Reporting framework als externe referentie voor de materialiteitsanalyse. Meer informatie is opgenomen in Deel III: GRI inhoudsindex van dit rapport.