Waardeketen

Download pdf Download Strategie en prestaties Download het iXBRL-rapport

Waardeketen

  • We geloven in duurzame relaties met onze klanten, leveranciers en andere stakeholders, en engageren ons tot het leveren van langetermijnwaarde voor hen.
  • We staan voor verantwoordelijke en duurzame businesspraktijken in al onze zakelijke en maatschappelijke relaties, consistent met internationaal aanvaarde ethische standaarden.
  • We voldoen aan de geldende regelgevingen voor de verantwoordelijke aankoop en opslag van chemicaliën, smeermiddelen en andere materialen.
  • We werken samen met klanten en leveranciers om duurzaamheid doorheen de waardeketen te verhogen.
  • We ontwikkelen, digitaliseren en monitoren productieprocessen om consistente kwaliteit te garanderen en continu de proces- en energie-efficiëntie van onze operaties te verbeteren.

* JV's inbegrepen
** Percentages relatief tot Bekaerts leveranciersbestedingen

Onze operaties

Bekaert runt 75 fabrieken (dochterondernemingen en joint ventures) in 25 verschillende landen in EMEA, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Pacifisch Azië. Samen verbruikten en verwerkten ze in 2021 meer dan 3 miljoen ton walsdraad, onze belangrijkste grondstof. Bekaert heeft € 153 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa in zijn dochterondernemingen in 2021. Bekaert investeert ook in operationele uitmuntendheidsprogramma’s als onderdeel van het Bekaert Manufacturing System dat standaardisatie, proces- en energie-efficiëntie, productkwaliteit, digitale modellering en monitoring, en afvalpreventie- en reductie stimuleert doorheen de Groep.

better together met onze leveranciers

Onze toeleveringsketen

Walsdraad is de belangrijkste grondstof voor de vervaardiging van staaldraadproducten. Bekaert koopt verschillende soorten walsdraad van staalbedrijven van over de hele wereld en verwerkt deze tot staaldraad en staaldraadproducten door mechanische en hittebehandelingsprocessen en unieke deklaagtechnologieën toe te passen. Bekaert ontwikkelt en produceert ook in toenemende mate producten die gebaseerd zijn op andere metalen of synthetische materialen. De producten van Bekaert worden geleverd aan industriële klanten die ons materiaal verder verwerken tot half- of eindproducten, of aan eindklanten, rechtstreeks of via distributiekanalen.
GRI 102-9

Walsdraad vertegenwoordigt meer dan de helft van de totale uitgaven van aankopen van Bekaert en wordt besteld bij leveranciers over de hele wereld. Het toeleveringsproces wordt beheerd door de aankoopfunctie. 2021 werd gekenmerkt door significante onderbrekingen in de toeleveringsketen die werden veroorzaakt door de pandemie en containertekorten. Bekaert slaagde erin de aanlevering van grondstoffen te verzekeren dankzij zijn globale aanwezigheid en nauwe samenwerking met leveranciers overal ter wereld.
GRI 102-9, GRI 102-10

Bekaert koopt grondstoffen en andere leveringsbehoeften lokaal aan (d.w.z. in dezelfde regio als waar de materialen verwerkt worden), tenzij de aankoopmogelijkheden ontoereikend zijn wat betreft kwaliteit, kwantiteit of kost. In 2021 werd 92% van onze aankopen lokaal aangeleverd.
Bekaert koopt van verschillende bronnen in lijn met de productkwaliteitnoden en de beschikbare aankoopopties. Bekaert heeft ongeveer 16 000 actieve leveranciers¹ waarvan 56% in EMEA leveren, 11% in Latijns-Amerika, 8% in Noord-Amerika en 26% in Pacifisch Azië.

¹ Exclusief joint ventures

GRI 102-10, GRI 301-2, GRI 204-1

Verantwoord aankopen van mineralen

Bekaert erkent het belang van verantwoord aankopen. In 2021 hebben alle leveranciers onder het Responsible Minerals Initiative (RMI), de Bekaert Gedragscode voor Leveranciers ondertekend (of bewijs geleverd dat ze de principes ervan naleven) en 100% van onze tin- en wolfraamleveranciers hebben het meest recente Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) ingevuld.

RMI is een initiatief van de Responsible Business Alliance (RBA), en het Global e-Sustainability Initiative (GeSi), die ondernemingen uit verschillende sectoren helpen om problemen met conflictmineralen in hun toeleveringsketen aan te pakken. Alle leveranciers die onder het RMI vallen, hebben het Conflict Free Minerals-beleid en nalevingsplan van Bekaert onderschreven.
GRI 102-10

Monitoring en engagement van leveranciers

De aankoopafdeling van Bekaert heeft haar engagement met leveranciers versterkt om het bewustzijn voor en de controle op duurzaam ondernemen in de toeleveringsketen te verbeteren. De Bekaert Gedragscode voor Leveranciers legt de vereisten op het vlak van milieu, werkomstandigheden en governance vast waaraan de leveranciers moeten voldoen. Op het einde van 2021 vertegenwoordigde dit engagement 95% van de bestedingen.

Bekaert betrekt leveranciers bij zijn duurzaamheidsagenda via EcoVadis. 58,5% van onze aankoopbestedingen in 2021 gebeurde bij leveranciers die door EcoVadis worden beoordeeld. 81 nieuwe leveranciers werden uitgenodigd om deel te nemen in de EcoVadis duurzaamheidsbeoordeling, vergeleken met 18 in 2020. Het platform geeft inzicht in de duurzaamheidsprestaties van onze belangrijke leveranciers en waar ruimte voor verbetering is. Het aankoopteam heeft de maturiteit en doeltreffendheid van de huidige processen geanalyseerd en heeft verschillende werkpunten geïdentificeerd om duurzaamheid beter in te bedden in de leverancierslevenscyclus vanaf 2022. 

Alle leveranciers van kritische materialen en diensten worden jaarlijks formeel beoordeeld, en corrigerende actieplannen worden opgelegd als de minimaal vereiste niveaus niet zijn bereikt. Deze actieplannen worden nauwgezet gecontroleerd om de focus op verbetering te verzekeren. 

Bij Bekaert volgen we de EU REACH-regelgeving nauwgezet om naleving te garanderen en we vragen onze leveranciers om hun REACH-naleving te verifiëren in het toeleveringsproces van grondstoffen.

We hebben 50 leveranciersaudits uitgevoerd in 2021, vergeleken met 36 in 2020. Leveranciersaudits worden gepland en geprioriteerd volgens kwaliteitsgaranties, veranderingen of uitbreidingen aan kritische leveranciersprocessen, en het risico dat geldende doelcriteria niet behaald worden.
GRI 103-2, GRI 308-1, GRI 407-1, GRI 408-1, GRI 409-1, GRI 414-1, GRI 414-2

Het gebruik van contracten met onze belangrijkste leveranciers (Key Supplier Agreements) blijft zeer belangrijk in de aankoop van walsdraad en andere toeleveringscategorieën omdat ze doeltreffende partnerschappen helpen ontwikkelen waarin duurzaamheid, supply chain integratie en innovatie centraal staan. In 2021 organiseerden we een nieuwe Virtual Supplier-campagne om alle belangrijke walsdraadleveranciers te betrekken.

Virtual Supplier-campagne
Duurzaamheids- en Innovatiepartnerschappen voor walsdraad

Om tastbare stappen te zetten richting Bekaerts Scope 3-duurzaamheidsambities werd in 2021 een Virtual Supplier-campagne georganiseerd met belangrijke walsdraadleveranciers. Het doel was een open dialoog te houden over vaardigheden en doelstellingen om zo de leveranciers te identificeren die het best geplaatst zijn om duurzaamheid en innovatie mee te stimuleren. Geselecteerde partners werden uitgenodigd om samen te werken op projecten die ons samen tot leiders in duurzaamheid in onze industrie zullen stuwen.

Deze campagne werd gelanceerd als onderdeel van Bekaerts ambitieuze op wetenschap gebaseerde broeikasgas- (BKG-) verminderingsdoelstellingen die onderhevig zijn aan onafhankelijke validatie door het Science Based Targets initiative (SBTi). Een van de doelen die we onszelf hebben gesteld, is het beperken van onze Scope 3-uitstoot met -20% tegen 2030. Scope 3-uitstoot omvat de upstream- en downstream-uitstoot buiten onze eigen organisatie.

Lees meer over Bekaerts decarboniseringsambities en performantie in 2021 in het volgende hoofdstuk: Planeet, en in Deel II: Milieugegevens van dit rapport.

better together met onze klanten

Kwaliteit als topprioriteit

Kwaliteit is essentieel voor goede klantenrelaties. Onze klanten hebben een keuze en wij streven ernaar om hun beste keuze te zijn. We ondersteunen onze klanten door waarde toe te voegen aan de producten en oplossingen die we hen bieden. Het is van het allergrootste belang om de kwaliteitsverwachtingen van onze klanten te beantwoorden, zowel wat betreft productspecificaties, dienstverlening, en huidige en toekomstige ontwikkelingsnoden. Het vormt de basis voor het creëren van klantwaarde.

Bekaert wint VCK’s Business Excellence award

Bekaerts Central Quality Assurance-team heeft de VCK Business Excellence Award 2021 gewonnen. VCK (Vlaams Centrum voor Kwaliteit) groepeert 200 organisaties die erin geloven dat kwaliteit een hefboom voor groei, performantie en duurzaamheid is. Ieder jaar beloont een professionele jury het beste kwaliteitsproject. Behalve de professionele juryprijs kon Bekaert de poppoll winnen waardoor het de ook publieksprijs mee naar huis nam.

Bekaert wint Best Quality Award van Prinx Chengshan

Bekaert werd erkend met de 2021 Best Quality Award van bandenfabrikant Prinx Chengshan Holdings Co., Ltd. We zijn een langetermijnpartner van Prinx Chengshan en zijn vereerd met deze trofee die onze producten van hoge kwaliteit en de uitstekende dienstverlening van onze staalkoordleveringen looft.

De klant in het hart van onze business brengen

Om de digitale klantervaring te verbeteren hebben we nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan het MyBekaert Agri klantenportaal voor landbouwklanten en hebben we een gelijkaardig klantenportaal gelanceerd voor klanten in Energie & Nutsvoorzieningen.

Duurzame producten en oplossingen

We hebben de ambitie om ideeën om te zetten in betekenisvolle duurzame oplossingen die de milieu-impact van onze klanten en eindmarkten verkleinen. Deze omvatten onder meer:

Bekaerts staalkoordgamma met super- en ultrahoge treksterkte (ST/UT) voor bandenversterking stelt bandenmakers in staat om banden te produceren met een lager gewicht, dunnere rubberlagen, en een lagere rolweerstand. Dit verbetert de batterijduur van elektrische voertuigen en vermindert de CO₂-uitstoot van voertuigen met verbrandingsmotoren tot 5%. Gebaseerd op huidige data, algemeen aanvaarde omzettingsmodellen, en testresultaten, bedraagt de jaarlijkse CO₂-besparing dankzij Bekaerts ST/UT-staalkoord minstens 2,4 miljoen ton.

 Onze stalen en synthetische ankerlijnen verbinden drijvende windturbines met ankers op de zeebodem en elimineren daarmee de nood aan zware funderingen. Daarnaast wordt Bezinox®, Bekaerts nieuwe generatie van wapeningsdraad, gebruikt in onderzeese stroomkabels die elektriciteit aan land brengen van offshore windmolenparken. Deze oplossing verlaagt de totale kost door energie- en hitteverliezen te reduceren en door een voorspelbare en betrouwbare levensduur van de kabels te garanderen.

 

Onze Dramix® staalvezels voor betonversterking gebruiken 50% minder staalgewicht vergeleken met traditionele staaloplossingen. Dit beperkt de CO₂-uitstoot van bouwprojecten met 20 tot 50%.

Bekaerts oplossingen voor poreuze transportlagen verhogen de performantie en duurzaamheid van elektrochemische toestellen gebruikt in de productie van waterstof .

Meer details over Bekaerts duurzame producten en oplossingen is beschikbaar in Deel II: Milieugegevens van dit rapport.
GRI 302-1