Planeet

Download pdf Download Strategie en prestaties Download het iXBRL-rapport

Planeet

Bij Bekaert geloven we dat het onze verantwoordelijkheid is om mogelijkheden te creëren voor een betere toekomst.

 • We implementeren maatregelen om het energieverbruik te verminderen in onze operaties.
 • We gebruiken hernieuwbare energie waar mogelijk en proberen het aandeel ervan te verhogen.
 • We promoten een circulaire economie door meer gerecycleerde walsdraad te gebruiken in onze productieprocessen en door 100% van ons staalafval te recycleren.
 • We vermijden lozingen van onbehandeld afvalwater.
 • We werken aan het verminderen van afval en waterconsumptie, vooral in gebieden met waterstress.
 • We ontwikkelen duurzame oplossingen die bijdragen aan een schonere omgeving en als doel hebben de milieufootprint tijdens de volledige levenscyclus van onze producten te verkleinen.
 • We engageren ons tot het Science Based Targets-initiatief.

* JV's inbegrepen

Milieuperformantie

Onze strategie en ambities

We willen bijdragen aan de inspanningen om de wereld een betere plek te maken voor toekomstige generaties en engageren ons daarom om een leider te worden in duurzaamheid in onze industrie. Met dit doel in het achterhoofd hebben we een ambitieus plan opgesteld dat Bekaert verbindt met de meest dringende uitdagingen en ons een breed gamma van opportuniteiten geeft. We noemen dit onze ambitie om green beyond tomorrow te worden. 

In 2021 hebben we onze ambities, vaardigheden en plannen aangescherpt om duidelijke vooruitgang te boeken op onze milieudoelstellingen. We hebben een ‘Sustainability Office’ opgericht binnen het Strategy Office. De Raad van Bestuur heeft de nieuwe Duurzaamheidsstrategie van Bekaert goedgekeurd, en we hebben doelen bepaald die afgestemd zijn op het Science Based Targets-initiatief (SBTi).

"Door ons te verbinden aan SBTi zetten we moedige stappen, denken we verder dan morgen, en baseren we onze initiatieven op de laatste wetenschappelijke inzichten die zullen helpen om een duurzame toekomst te creëren

Onze ambitie voor het milieu ligt in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs om de wereldwijde temperatuursstijging te beperken tot 1,5°C. We hebben als doel de Scope 1 en 2 Broeikasgas- (BKG-) emissies¹ - waarvan de meerderheid afkomstig is van gas gebruikt in onze fabrieken en van elektriciteit die we aankopen - te beperken met -46,2% tegen 2030 en Carbon Net Zero te bereiken tegen 2050.

¹ Scope 1 (directe BKG-emissies): CO₂-uitstoot van bronnen die onze eigendom zijn of door ons worden beheerd (bvb GHG-emissies van de verbranding van brandstof en gas)
Scope 2 (energiegerelateerde indirecte BKG-emissies): CO₂-uitstoot van aangekochte/verkregen elektriciteit, verwarming, koeling en stoom voor verbruik in onze fabrieken
Scope 3 (andere indirecte BKG-emissies): indirecte BKG-emissies niet inbegrepen in Scope 2 (energiegerelateerde indirecte) emissies, afkomstig van bronnen buiten onze organisatie, zowel upstream als downstream (bvb transport)

 

GRI 103-2

Onze acties in 2021

In 2021 werd onze aanvraag aanvaard om de Business Ambition for 1.5°C-campagne te vervoegen. Dit is een dringende vraag tot actie van een globale coalitie van VN-agentschappen, ondernemingen en industrieleiders om de globale opwarming te beperken. We hebben ambitieuze, op wetenschap gebaseerde BKG-reductiedoelen bepaald die onafhankelijk gevalideerd worden door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Door ons te engageren tot doelstellingen in lijn met SBTi worden we deel van de VN Climate Champions Race to Zero en willen we een significante rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering.

We hebben een gedetailleerd overzicht gemaakt van de productieactiviteiten, investeringen en toepasselijke uitgaven van de geconsolideerde Bekaert-entiteiten voor het rapporteringsjaar 2021 en hebben ze gematcht met de activiteiten zoals beschreven in de EU Taxonomy om hun geschiktheid (hun potentieel om duurzaam te zijn) te analyseren. De uitkomst van deze analyse is opgenomen in de gedetailleerde Milieuverklaringen in Deel II van dit verslag. De EU Taxonomy heeft tot doel de kapitaalinzet naar duurzame activiteiten te richten met als einddoel duurzame groei te financieren en de Europese doelstelling te behalen om klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

GRI 103-2

Onze performantie in 2021¹

¹ Meer details over Bekaerts 2021 milieuperformantie en doelstellingen zijn opgenomen in Deel II: Milieuverklaringen van dit verslag.

Gebruik van en investeren in hernieuwbare energiebronnen

Een katalysator om broeikasgasemissies te beperken is het gebruik van hernieuwbare elektriciteit waar dat beschikbaar en mogelijk is. In totaal was 39% van de elektriciteit die we in 2021 geconsumeerd hebben afkomstig van hernieuwbare bronnen. De slaagkans om energie van hernieuwbare bronnen aan te kopen is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van dergelijke bronnen en van bewijs van herkomst. In Brazilië, Canada, Colombia, Ecuador, Venezuela, Roemenië, Nederland en het VK is het elektriciteitsverbruik van Bekaert grotendeels afkomstig van hernieuwbare energiebronnen.  

Wat betreft het opwekken van hernieuwbare energie zijn onze ogen gericht op zonne- en windenergie. We kijken naar windturbine-investeringen en private of publieke investeringen zodat onze fabrieken energie kunnen afnemen van on-site zonnepanelen.
GRI 302-4

Ontwikkelen en installeren van milieuvriendelijkere productieprocessen in onze fabrieken wereldwijd

We ontwikkelen en implementeren standaardoplossingen en -initiatieven die als doel hebben het energieverbruik en de broeikasgasemissies te beperken. Het Bekaert Manufacturing System (BMS), een langetermijn transformatieprogramma gericht op productieuitmuntendheid in het algemeen, focust expliciet op energie- en uitstootbeperkende maatregelen. Het grootste deel van Bekaerts broeikasgasemissies is gelinkt aan ‘Scope 2’-emissies van aangekochte elektriciteit. Deze Scope 2-emissies waren nagenoeg stabiel vergeleken met 2019 maar namen toe tegenover vorig jaar door het herstel van onze operaties tot pre-Covid-activiteitsniveaus. Scope 2-energie-intensiteit daalde met -4% in 2021 vergeleken met het referentiebasisjaar 2019. Dit was het gevolg van verbeterde machine-efficiëntie en specifieke energie-efficiëntieprogramma’s.

Gerecycleerd staal: stimuleren van een circulaire economie

Het totaal volume aan walsdraad dat we in 2021 aankochten bevatte 34% gerecycleerd materiaal¹, tegenover 38% in 2020. Het percentage gerecycleerd materiaal is afhankelijk van de productspecificaties en de beschikbaarheid van walsdraad gemaakt van staalschroot. Op vandaag wordt de meerderheid van het gebruikte staal geproduceerd via de primaire route. Dit proces is gebaseerd op ijzererts dat gesmolten wordt tot ruw ijzer in een hoogoven. Staal gemaakt van ijzererts bevat slechts een beperkt aandeel staalschroot (doorgaans ~18%) als koelmiddel voor het daaropvolgende conversieproces. Staal geproduceerd via de secundaire route is meestal gemaakt van veel hogere hoeveelheden gesmolten staalschroot aangevuld met ruw ijzer, DRI (Direct Reduced Iron) en HBI (Hot Briquetted Iron). 

¹ Exclusief joint ventures.

GRI 301-2

Bekaert draagt bij aan een circulaire economie door 100% van het staalafval terug te sturen naar de staalindustrie voor recyclage.

Focus op preventie- & risicobeheer

Gezien onze ambitie om de CO₂-footprint te beperken en het belang dat energieconsumptie (zoals eerder beschreven) in de toekomst zal spelen, wordt onze energie-intensiteitsaanpak binnen BMS verder opgekrikt via een nieuw programma genaamd "You Know Watt".

Preventie- en risicobeheer

Preventie is beter dan mitigatie. Onze preventie- en risicomanagementgerelateerde activiteiten omvatten onder meer:

 • Programma’s die ons waterverbruik verminderen, met name maar niet enkel in gebieden met waterstress. De totale wateronttrekking in 2021 was -3% lager dan in 2019.
 • Bescherming tegen bodem- en grondwaterverontreiniging met primaire en secondaire fysieke afdamming, opvolging en preventief onderhoud.
 • Aan het einde van 2021 was 78% van de Bekaert-fabrieken wereldwijd ISO 14001 gecertificeerd, de internationaal erkende milieumanagementstandaard. Bekaert behield zijn certificering op groepsniveau voor ISO 14001 en ISO 9001 (de kwaliteitsbeheerstandaard). Daarnaast zijn drie Bekaert-fabrieken nu ISO 50001 gecertificeerd (de energiemanagementstandaard). Volledige wereldwijde certificering voor Bekaert-fabrieken voor ISO 14001 en ISO 9001 en toename in certificering met ISO 50001 zijn het doel. 
 • Bekaert voldoet aan de Europese RoHS-verordening inzake gevaarlijke stoffen.

GRI 102-11

You Know Watt

Omdat we ons bewust zijn van de significante CO₂-footprint afkomstig van de productie van onze producten en oplossingen, hebben we onlangs een nieuw globaal programma gelanceerd, “You Know Watt”, om het energieverbruik verder te beperken.

“You Know Watt” focust op: 

 • Het meten van het energieverbruik en bewustzijn creëren
 • Het identificeren van potentiële energie-efficiëntieverbeteringen
 • Het evalueren van iedere kans daarop
 • Het implementeren van maatregelen die, waar mogelijk met standaardoplossingen, technisch en economisch haalbaar zijn

We geloven in de kracht van leren door te doen. Daarom hebben we verschillende pilootprogramma’s voor energie -implementatie gestart die elk een gestructureerd proces volgen over een periode van drie maanden. We gaan van fabriek tot fabriek om You Know Watt tot bij de lokale teams te brengen, evalueren de bevindingen en implementeren energie-efficiëntieverbeteringen.

We startten dit programma in onze Izmit-fabriek in Turkije in oktober 2021. De eerste resultaten zijn veelbelovend met mogelijke verbeteringen qua energie-intensiteit tussen 10-15%, wat in lijn ligt met de verwachtingen en ambities. Daarnaast hebben we verschillende leermogelijkheden geïdentificeerd om het proces te verbeteren. Die zijn opgenomen in het ontwerp van het volgende pilootproject dat gestart is in China in februari 2022. 

Duurzame producten en oplossingen

We hebben de ambitie om ideeën om te zetten in duurzame oplossingen die de milieufootprint van onze klanten en eindmarkten verkleinen. Lees meer over de producten en oplossingen die bijdragen aan een schoner milieu in het Waardeketen-hoofdstuk en in Deel II: Milieuverklaringen.