Download pdf icon download Contacteer ons

Hoogste ethische standaarden

Respect voor mensenrechten

Bekaert voldoet aan nationale wetgevingen en collectieve arbeidsovereenkomsten. Bekaert respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie. 

We respecteren de rechten en waardigheid van elke werknemer. We bevorderen gelijke kansen en discrimineren geen werknemers of sollicitanten op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, sociale of etnische afkomst, geslacht, fysieke handicap, seksuele voorkeur, godsdienst, politieke voorkeur of vakbondslidmaatschap. We erkennen en waarderen de culturele identiteit van onze teams in alle landen waar we actief zijn en zaken doen.

De werving, verloning, toepassing van arbeidsvoorwaarden, training, promotie en loopbaanontwikkeling van onze medewerkers gebeurt enkel op basis van beroepskwalificaties.

(GRI 102-12)

Gedragscode

CoC

De Bekaert Gedragscode beschrijft hoe we onze drie Bekaert-waarden - integriteit, vertrouwen en onstuitbare spirit - omzetten in de praktijk en welk leidersgedrag we verwachten van elke Bekaert-medewerker. Onze Gedragscode omvat onder andere belangrijke punten met betrekking tot mensenrechten, kinderarbeid en gedwongen arbeid, en anticorruptiebeleid & -procedures.   

(GRI 205-2 GRI 408-1 GRI 409-1)

Ons aanwervingsbeleid schrijft voor dat elke nieuwe medewerker een exemplaar van onze Gedragscode ontvangt. Elk jaar wordt van onze bedienden en managers verwacht dat ze de Gedragscode lezen, een test afleggen over situaties omtrent bedrijfsethiek en hun engagement voor de principes van de Code herbevestigen via Bekaerts wereldwijde online leerplatform. 

(GRI 102-16)

In 2020 hebben we het jaarlijkse proces van engagementhernieuwing uitgebreid met een verplichte training die medewerkers herinnert aan de te volgen principes wanneer ze geconfronteerd worden met ethische keuzes. 100% van de managers en 100% van de bedienden hebben hun engagement aan de Gedragscode in 2020 hernieuwd en het is ons doel dit jaarlijks te herhalen.  

We hadden gepland om alle operatoren wereldwijd de principes van de Gedragscode aan te leren tegen eind 2020. De afzonderingsprocedures die ingesteld werden tijdens de Covid-19-pandemie hebben ons echter verhinderd dat doel te bereiken. We zijn er wel in geslaagd de meerderheid van de operatoren te trainen in 2020 en verwachten ons doel te bereiken tegen eind 2021. 

Functionele groepen (zoals de aankoopfuncties) kregen ook bijzondere trainingsprogramma’s over de Gedragscode en over anticorruptie en anti-omkopingsbeleid. Bovendien doet de afdeling Group Internal Audit regelmatig audits op de naleving van de respectieve beleidsregels en procedures en beveelt deze correctieve acties aan waar nodig. Alle beleidsregels zijn beschikbaar op het Bekaert Intranet.

(GRI 205-2)

Speak up

Speak up poster

Onze Gedragscode bevat ook procedures om een integriteitsbezorgdheid te melden. Medewerkers hebben de keuze tussen een gesprek met hun overste, HR-manager of de Interne Auditmanager, het versturen van een e-mail naar integrity@bekaert.com of het rapporteren via onze website waar het anoniem kan. 

Alle bezorgdheden en klachten worden vertrouwelijk behandeld en Bekaert neemt de nodige maatregelen om medewerkers te beschermen tegen gelijk welke vorm van vergelding. Deze informatie, inclusief het opvolgingsproces, is geregeld via een formele procedure die de richtlijnen volgt voor de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (of ‘Klokkenluidersrichtlijn’), opgesteld door de Europese Unie. 

We willen onze medewerkers aanmoedigen om vrijuit te spreken (‘Speak Up’) wanneer ze feitelijke of vermoedelijke integriteitsbezorgdheden en -vragen hebben. Aan het eind van 2020 zijn we begonnen met de voorbereiding van een globale ‘Speak Up’-campagne die begin 2021 werd gelanceerd in al onze vestigingen. Het campagnemateriaal is beschikbaar in alle relevante talen.

(GRI 406-1)

Information Security

Een belangrijk onderdeel van de Gedragscode, in het bijzonder nu veel teams van op afstand werken, is Information Security: het beveiligen van personen, data, en activa van onze onderneming en van klanten. Onze medewerkers zijn onze sterkste link, en de meest effectieve bescherming is hun bewustzijn van mogelijke cyberbedreigingen en de laatste informatieveiligheidsrisico’s. Om die reden hebben we verschillende acties genomen in 2020 om het bewustzijn en de algemene kennis over informatieveiligheid te vergroten. 

  • We hebben de Information Security Rules geïntroduceerd. Deze omvatten de acties die we kunnen nemen om ons te beschermen tegen cybercriminelen en waakzaam te blijven tijdens het surfen en delen van informatie op het web.
  • In oktober 2020 organiseerden we onze eerste Information Security Week. Externe experten gaven demo’s en bewustwordingssessies aan het brede Bekaert-publiek, met meer gedetailleerde training voor specifieke teams binnen IT en Engineering. We zijn van plan dit jaarlijks te organiseren.
  • We voerden gesimuleerde phishing-oefeningen uit om de waakzaamheid te verhogen.
  • Alle medewerkers moeten zich bewust zijn van de mogelijke gevaren en weten wat te doen om deze risico’s te beperken. In de online Information Security Awareness-training leerden medewerkers de fundamenten van Information Security en veilige computergewoontes, en hoe op een veilige manier te reageren op bedreigingen. 100% van de managers en bedienden hebben de Information Security Awareness-training afgewerkt in 2020. 

IT Security 450W

Om de privacy te garanderen van personeelsgerelateerde data heeft Bekaert alle nodige maatregelen, beleid, procedures en processen geïmplementeerd om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven.