Download pdf icon download Contacteer ons

Gezondheid en veiligheid

De globale veiligheidsaanpak van Bekaert is erop gericht een werkomgeving te creëren die niemand schade berokkent. We geloven dat zorg dragen voor mensen fundamenteel bijdraagt aan het succes van het bedrijf. Om dit te bereiken hanteren we een set van standaarden, met inbegrip van principes en processen, en moedigen we een cultuur van respect en naleving aan.  

Covid-19

De globale verspreiding van de pandemie heeft wereldwijd een rampzalige menselijke tol geëist. Ook bij Bekaert werden we geconfronteerd met infecties onder medewerkers, en met overlijdens door Covid-19-complicaties.

We betreuren het verlies van zes collega’s die overleden zijn met Covid-19-complicaties. We betuigen ons medeleven aan hun familie, vrienden en collega's.    

Bekaert heeft globale en lokale maatregelen getroffen om de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers te vrijwaren. Ondanks de rigoureuze maatregelen die werden ingevoerd in alle vestigingen wereldwijd, hebben we een verhoogde infectiegraad gekend in bepaalde locaties. In geval van een vermoedelijke of bevestigde besmetting in een locatie worden bijkomende acties geïmplementeerd, bovenop de geldende Covid-19-gezondheids- en veiligheidsprocedure. Dit kan een tijdelijke fabriekssluiting impliceren.

We bevinden ons nog steeds middenin de Covid-19-pandemie en blijven strikte maatregelen hanteren om de veiligheid van onze medewerkers te garanderen

Lipetsk covid measures

Covid-19-regels

Om de verspreiding van het virus te helpen minimaliseren en om businesscontinuïteit te garanderen, heeft Bekaert verplichte Covid-19-preventieregels geïmplementeerd die van toepassing zijn in de hele onderneming.  

covid prevention rules poster    

Bekaert heeft een raamwerk gecreëerd dat gebaseerd is op de verschillende fases van een epidemie. Dit raamwerk bepaalt mee en vereenvoudigt de manier waarop een gegeven situatie op een consistente manier over al onze operationele vestigingen wereldwijd wordt aangepakt. Het model is gestructureerd per fase van de epidemie/pandemie en is in lijn met of strenger dan de richtlijnen van lokale overheden. 

Veel van onze fabrieken en kantoren bevinden zich reeds lange tijd in ‘Fase 3: aanhoudende epidemie’. De regels voor deze fase houden in dat medewerkers moeten telewerken als hun job dat toelaat. Indien niet moeten ze hun werkplek meerdere keren per dag desinfecteren, fysieke vergaderingen vermijden, de plek waar ze werken ventileren, de specifieke regels volgen betreffende het gebruik van mondmaskers, en de handhygiëne verzorgen. 

 

Naast de distributie en verplichting om mondmaskers te dragen op de werkplaats, heeft Bekaert ook 75 000 mondmaskers in huisstijl bezorgd aan medewerkers en familieleden wereldwijd.

Mask collage

Scheikundigen van Bekaert bundelen hun krachten in de strijd tegen Covid-19

In de strijd tegen Covid-19 is desinfecteermiddel voor handen en werkvlakken cruciaal, maar bij aanvang van de pandemie was het tegelijk heel schaars. In maart 2020 bundelden scheikundigen van de laboratoria in het Bekaert Technology Center in België hun kennis en vaardigheden om bijna 500 liter desinfecteermiddel te produceren met chemicaliën die ze op voorraad hadden. Ze bezorgden dit aan de Bekaert-fabrieken in de omgeving en hielpen zo een veilige werkplek te creëren voor hun collega’s.

Veiligheidsprogramma’s

De veiligheidsprogramma’s van Bekaert zorgen ervoor dat alle medewerkers wereldwijd dezelfde veiligheidsmentaliteit en -gedrag aannemen.

BeCare: een veilig Bekaert voor iedereen

We willen een werkomgeving creëren die niemand schade berokkent. We zijn vastberaden alles te doen wat nodig is om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. 

BeCare, Bekaerts wereldwijd veiligheidsprogramma dat opgestart werd in 2016, is onze manier om dit voor elkaar te krijgen. Het richt zich op het creëren van een veiligheidscultuur met onderlinge afhankelijkheid, het promoten van risicobewustzijn, het uitschakelen van risicotolerantie en het investeren in de middelen en uitrusting die nodig zijn voor een veiliger werkomgeving.

BeCare heeft het gedrag veranderd in onze fabrieken en kantoren en in onze ontmoetingen met businesspartners.

Nadat we bij jaareinde 2019 reeds 93% van onze medewerkers hadden opgeleid tijdens intensieve BeCare-trainingssessies, was het doel het proces te finaliseren tegen het einde van 2020. Hoewel we goed waren gestart met een BeCare kick-off in onze fabrieken in Slovakije en Turkije in het begin van 2020, liet de Covid-19-pandemie ons geen andere keuze dan onze plannen te pauzeren. Dit zorgde ervoor dat we ons doel voor 2020 niet gehaald hebben, maar we nemen ons voor om de wereldwijde trainingssessies opnieuw op te starten in de tweede helft van 2021.

(GRI403-2)

Felt Leadership

Als onderdeel van het BeCare-programma hebben we in 2019 Felt Leadership (gevoelsleiderschap) geïntroduceerd bij onze executive en plantleiderschapsteams. Felt Leadership is erop gericht de bewustwording voor veiligheidsgerelateerde taken en verantwoordelijkheden te verhogen. Tijdens workshops leren leidinggevende teams hoe ze leiderschap continu kunnen demonstreren en hun verantwoordelijkheid opnemen binnen hun eigen teams. Ons doel was Felt Leadership verder uit te rollen naar alle brigadiers en voormannen wereldwijd in 2020, maar dit werd uitgesteld naar de tweede helft van 2021 wegens Covid-19-restricties.

Veiligheidsprocedures 

Bekaert heeft verscheidene veiligheidsprocedures en -standaarden ontwikkeld die gelden in alle fabrieken wereldwijd. Ze zijn erop gericht een coherente en gestandaardiseerde aanpak te creëren voor alle processen en acties wereldwijd.
(GRI403-2)

Regels die Levens Redden 

Bij Bekaert geloven we dat alle incidenten en letsels voorkomen kunnen worden. In overeenstemming met ons BeCare-veiligheidsprogramma, en om meer nadruk te leggen op veiligheid in specifieke situaties, moeten onze medewerkers de Regels die Levens Redden volgen. De regels zijn eenvoudige dos and don’ts in 10 gevaarlijke situaties die het hoogste potentieel hebben om dodelijk te zijn.

Ze zijn van toepassing op iedereen: werknemers, aannemers en bezoekers. Bovendien gelden ze niet enkel op de werkplek, maar zijn ze ook thuis en op de weg sterk aanbevolen. Het naleven van deze regels is een voorwaarde voor tewerkstelling en toegang tot onze vestigingen. Het volgen van deze regels en anderen helpen om dit te doen zal levens redden. Daarom zijn er gevolgen van toepassing voor wie de Regels die Levens Redden niet volgt.  

De Regels die Levens Redden werden geïmplementeerd in al onze locaties in 2019 en dit is weerspiegeld in de veiligheidscijfers van 2020. Er is een aanzienlijke daling in incidenten die zouden kunnen resulteren in een dodelijke afloop tijdens activiteiten met een hoog risico. Dat is exact waar de Regels die Levens Redden op focussen. Het aantal daalde met 37% in 2020 in vergelijking met het jaar ervoor.

 
LSR

(GRI 403-2 GRI 403-7)

Werkvergunning

Permit to work

Drie van de Regels die Levens Redden zijn gelinkt aan taken waarvoor een werkvergunning verplicht is. Een werkvergunning is een taakspecifiek document dat gespecialiseerde personen de toestemming geeft om gevaarlijke niet-routineuze taken uit te voeren die niet beschreven staan in een standaard uitvoeringsprocedure. We hebben een standaard werkvergunningsprocedure voor de hele groep ontwikkeld die alle vestigingen moeten volgen. Voorbeelden van activiteiten waar een werkvergunning voor nodig is, zijn onder andere hoogtewerk, werken in besloten ruimtes en werken bij hoogspanning.

Veiligheidsstandaard voor uitrusting 

We zijn er ons van bewust dat, naast de gedragscomponent, de veiligheid van uitrusting van het hoogste belang is in onze inspanningen om onze veiligheidsprestaties te verbeteren. Daarom hebben we een veiligheidsstandaard voor uitrusting geïntroduceerd die de vereisten beschrijft waaraan alle nieuwe en bestaande uitrusting moet voldoen. Onze engineeringafdelingen starten hun ontwerpproces vanuit deze standaard bij het ontwikkelen van nieuwe machines.  
Bestaande uitrusting wordt geëvalueerd op veiligheidsgerelateerde risico’s aan de hand van een risicoanalyse. Deze analyse geeft prioriteit aan de risico’s met de zwaarste impact en de hoogste kans om zich voor te doen.

(GRI 403-2)

Een gezonde werkomgeving

Naast de initiatieven van BeCare gericht op het elimineren van veiligheidsrisico’s, willen we ook een gezonde werkplek voor onze werknemers creëren en onderhouden.

Werkomstandigheden

Wij controleren de omstandigheden op de werkvloer met betrekking tot lawaai, stof en temperatuur en werken aan een stappenplan voor verdere verbeteringen. In onze nieuwe investeringen houden we rekening met zeer strikte normen op vlak van werkomstandigheden.
(GRI 403-6)

Alle medewerkers en onderaannemers die wereldwijd in de fabrieken van Bekaert werken, dragen de aangeboden veiligheids- en gezondheidsuitrusting om de risico’s op verwondingen en gezondheidsschade te vermijden. Deze omvat uniformen, stoffilters, oog- en gehoorbescherming, en hijs- en takelapparatuur om spoelen, rollen en paletten ergonomisch te heffen en te verplaatsen.

Bekaert zal, tenzij er geen alternatief is, geen leasecontracten verlengen of nieuwe aankopen uitvoeren van heftrucks of andere bedrijfsinterne voertuigen met dieselmotor in de fabrieken, om zo de CO2-uitstoot te elimineren.

(GRI 403-3)

Omgaan met en opslaan van chemicaliën 

Er wordt binnen het bedrijf speciale aandacht besteed aan het omgaan met en opslaan van chemicaliën. Een databank houdt alle chemicaliën bij die in onze fabrieken gebruikt worden en er gelden strenge gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen voor alle werknemers. Werknemers die worden blootgesteld aan potentieel gevaarlijke materialen doorlopen elke zes maanden een verplichte medische controle. We ontwikkelen en optimaliseren technieken en processen die de nood aan gevaarlijke chemicaliën tijdens warmtebehandelingen elimineert.

(GRI 403-3)

Toenemende complexiteit in wetgevingen in combinatie met een trend richting milieuvriendelijkere grondstoffen en producten hebben in 2020 geleid tot het ontwerp van een product stewardship-raamwerk en de daarbij horende verwerving van vaardigheden. Het raamwerk omvat:

 1. Gestandaardiseerd chemisch beheer,
 2. Milieunaleving voor zowel grondstoffen als afgewerkte producten,
 3. Daaraan gelinkte klantenverwachtingen.

In lijn met de ISO 14001-eisen werd een groepswijd proces voor levenscyclusbeheer ontwikkeld. Het proces is gericht op het identificeren van potentieel significante milieu-impacts in de volledige leverketen en is van toepassing op alle fases in de levenscyclus van onze afgewerkte producten en hoe ze op de juiste manier moeten worden behandeld. 

Bij Bekaert volgen we de EU REACH-regelgeving nauwlettend en proactief op om naleving te garanderen, zowel voor de grondstoffen die we gebruiken als voor onze afgewerkte producten. Wij werken samen met onze leveranciers om hun REACH-naleving te verifiëren in het toeleveringsproces van grondstoffen en nemen hierbij de potentiële gevolgen van Brexit in rekening. Bovendien identificeren we mogelijk zorgwekkende stoffen om een proactieve uitfasering op te starten. In het geval we belangrijke regionale verschillen identificeren op het vlak van gevarenclassificatie en blootstellingslimieten, passen we onze eigen bedrijfsspecifieke gevarenclassificatie en blootstellingslimieten toe die moeten worden nageleefd als er geen strengere regelgeving van toepassing is.

(GRI 403-7)

Internationale Gezondheids- en Veiligheidsweek

In september 2020 organiseerde Bekaert de 13e Internationale Gezondheids- en Veiligheidsweek. 

Hallo, hoe gaat het met jou? was het centrale thema van de Gezondheids- en Veiligheidsweek van dit jaar. Zich goed voelen gaat over zich comfortabel, gezond en gelukkig voelen – in ons persoonlijk leven en op het werk. We hebben een raamwerk rond welzijn uitgewerkt om het onderwerp in de onderneming te introduceren. Het raamwerk legt uit dat welzijn door vier componenten wordt bepaald. Het is een complexe combinatie van zich fysiek vitaal voelen, mentaal weerbaar zijn, het vermogen hebben om stress en emoties te beheersen, en een doel hebben.  

 

In een video hebben de Gedelegeerd Bestuurder en leden van het BGE het well-being framework toegelicht en illustreerden ze de vier componenten aan de hand van voorbeelden uit hun eigen leven. Onze vestigingen organiseerden (digitale) sessies voor hun teams, zoals webinars en online trainingen. In locaties waar de Covid-19-situatie het toeliet werden sessies op de werkplek georganiseerd.   
(GRI 403-4)

Veiligheidscijfers

In 2020 hebben we een indrukwekkende doorbraak gemaakt op vlak van veiligheidsprestaties. De inzet en toewijding om de veiligheid te verbeteren hebben hun vruchten afgeworpen. Hoewel elk incident of levensingrijpend risico in onze vestigingen er een te veel is, zijn we trots op de vorderingen die we gemaakt hebben met onze teams.

(GRI 403-2 )

In 2020 zijn de graad van registreerbare incidenten, de frequentiegraad van ongevallen met werkverlet en de ratio van ongevallen met ernstige letsels aanzienlijk gedaald in vergelijking met 2019. Een mooie verwezenlijking van onze teams!

 • De graad van gerapporteerde incidenten was 22% lager in vergelijking met 2019 door een sterke daling in het aantal incidenten.
 • De frequentiegraad lag 13% lager dan vorig jaar door een daling in incidenten met werkverlet.
 • We zijn erin geslaagd het aantal incidenten met levensingrijpende verwondingen aanzienlijk te verlagen, wat resulteerde in een daling van de SI-graad (Serious Injuries) met 85% in vergelijking met vorig jaar.
 • 16% van de ongevallen hebben geleid tot of hadden het potentieel om te leiden tot een levensingrijpende verwonding, tegenover 24% vorig jaar.
 • Het aantal incidenten in hogerisicosituaties (die niet noodzakelijk resulteren in een ernstige verwonding) is gedaald met 33% in 2020. Deze aanzienlijke daling wordt beschouwd als een direct gevolg van de toegenomen bewustwording na het implementeren van de Regels die Levens Redden. Deze focussen expliciet op hogerisicosituaties.

45% van de ongevallen die bij Bekaert voorkomen, veroorzaken letsels aan handen en vingers. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen had een van deze incidenten in 2020 levensveranderende gevolgen voor een van onze medewerkers. Het aantal levensingrijpende incidenten is gedaald van negen in 2019 naar één in 2020. In veiligheidsprocedures en tijdens veiligheidsopleidingen wordt er speciale aandacht gegeven aan de preventie van hand- en vingerletsels. Verwondingen aan andere lichaamsdelen betroffen hoofd en nek (16%), bovenste ledematen (15%), lagere ledematen (8%), voeten en tenen (8%), en torso, rug en organen (6%).

(GRI 403-9)

Het is vanzelfsprekend dat we dodelijke ongevallen of ongelukken met levensingrijpende verwondingen ten allen prijze willen vermijden. We zijn tevreden over de impact op onze veiligheidsresultaten van de vele veiligheidstrainingen, bewustwordingscampagnes, veiligheidsstandaarden en risicobepalingen. We zullen ons blijven inzetten om van Bekaert een veilige werkplek te maken.

(GRI403-9)

Bekaert heeft op groepsniveau een OHSAS-certificering waar 40% van onze fabrieken deel van uit maakt. In 2021 zal het OHSAS-certificaat overgaan in ISO45001.

(GRI 403-1)

Gemiddeld volgde elke werknemer 8 uur veiligheidstraining in 2020.

(GRI 403-5 )

Interne bewustmakingscampagne ‘Tus manos hacen magia’

In 2020 heeft het team in Inchalam (Chili) een campagne gelanceerd voor alle fabrieks- en administratieve medewerkers om hen te motiveren zorg te dragen voor hun handen. 

De campagne startte met een verrassende goochelshow die de veelzijdigheid van handen in de verf zette. De show maakte duidelijk dat zonder zelfzorg, onderlinge afhankelijkheid, hiërarchie van controles en veilig gedrag te allen tijde, we onze handen of vingers kunnen verliezen, zonder mogelijkheid op herstel. Geen goocheltruc kan ze ooit terugbrengen.

De campagne werd toegejuicht door onze teamleden, hun kinderen en andere betrokken familieleden.

De teams hebben hun vastberadenheid verzegeld door een kleurrijke handafdruk te plaatsen op een groot canvas. Het canvas hangt aan de ingang van de fabriek om iedereen eraan te herinneren dat handen onvervangbaar zijn. 

(GRI 403-9)

 

(GRI403-9 )

 

(GRI403-9 )

    

(GRI403-9)

Incidenten per regio

Groepsdata per regio LTIFR(1) Totaal (Bekaert payroll medewerkers+ aannemers(*))
LTIFR(1) Bekaert
LTIFR(1) Aannemers Ernstgraad(2) Totaal (Bekaert payroll medewerkers + aannemers) Ernstgraad(2) Bekaert Ernstgraad(2) 
Aannemers 
TRIR(3)Totaal (Bekaert payroll medewerkers + aannemers) TRIR(3) Bekaert  TRIR(3) 
Aannemers 
EMEA 7,88 8,59 2,01  0,00 0,00 0,00 8,90 9,57 3,35
Latijns Amerika 2,46 2,70 1,67 0,13  0,17 0,00 2,46 2,70 1,67
Noord-Amerika 3,73 3,69 4,32 0,00 0,00 0,00 16,50 16,77 12,95
Pacifisch Azië 0,62 0,71 0,39 0,00 0,00 0,00 1,24 1,41 0,78
 JVs in Brazilië en Colombia 0,72 0,86 0,40 0,00 0,00 0,00 2,17 2,76 0,80

(*)Aannemer = medewerker van een leverancier die vooraf gedefinieerde taken op regelmatige basis op onze sites uitvoert. Dit omvat onder andere, maar is niet beperkt tot, medewerkers van schoonmaakbedrijven, veiligheidsdiensten, tijdelijke tewerkstellingskantoren (interimkrachten).

(GRI 403-9)

Incidenten per geslacht

Groepsdata per geslacht (medewerkers op de payroll) Mannen
Vrouwen
  2019 2020  2019 2020
Frequentiegraad(1) 3,57 3,27 1,78 2,34
Ernstgraad(2)   0,08 0,02 0,16 0,00
Incidentengraad(3)  6,16 5,01 2,92 2,88

(1)Frequentiegraad(LTIFR: Lost Time Incident Frequency Rate): aantal incidenten met werkverlet per miljoen gewerkte uren.
(2)Ernstgraad (SI rate): aantal ongevallen met levensveranderende letsels per miljoen gewerkte uren.
(3)Incidentengraad (TRIR: Total Recordable Incident Rate): aantal incidenten per miljoen gewerkte uren. 

(GRI 403-9)

Veiligheidskampioenen in geconsolideerde vestigingen

In 2020 hadden vijftien vestigingen sedert meer dan een jaar geen veiligheidsincidenten. Zes vestigingen zijn twee jaar vrij van veiligheidsincidenten. Vier vestigingen bereikten drie jaar zonder veiligheidsincidenten en twee vestigingen zijn erin geslaagd om al zeven jaar of langer geen veiligheidsincidenten te hebben.

Bekaert-teams verenigd in de strijd tegen Covid-19

Onze teamleden in China werden als eersten geconfronteerd met de uitdagingen van het virus en met strikte maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. Hun lessen zijn enorm waardevol geweest voor ons. Hun maatregelen en best practices werden geïntegreërd in de globale Covid-19-preventieregels van Bekaert. 

Deze maatregelen, al vroeg geïmplementeerd in China en overgenomen door onze teams wereldwijd, omvatten: 

 • afstandsmarkeringen op de vloer aan personeelsingangen;
 • perimeteraanduiding van bureauruimtes;
 • afstand in de kleedruimtes;
 • uitbreiding van kantine-uren met strikte toewijzing van lunchtijd;
 • temperatuurcontrole voor aankomst op de werkplaats;
 • handgelstations doorheen fabrieken en kantoren;
 • frequente desinfectie van kleedkamers, tafels, schermen, uitrusting, etc.;
 • maskers altijd en voor iedereen.

Gezondheids- en veiligheidscommissies

Alle medewerkers zijn vertegenwoordigd in formele gezondheids- en veiligheidscommissies bestaande uit managers en medewerkers. Zij helpen het toezicht op gezondheids- en veiligheidsprogramma’s op het werk op te volgen en geven advies hierover.
(GRI 403-4 GRI 403-3)